70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Хүний нөөцийн ил тод байдал

  • Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги
  • Бүтэц орон тоо
  • Мэдээ, мэдээлэл
  • Журам, дүрэм
  • Нээлттэй ажлын байрны зар
  • Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчид
  • хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

Зорилт 3.1.Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн  бусад ажилтныг чадавхижуулахад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:

3.1.1.Салбарын эрэлт хэрэгцээ, олон улсын жишигт нийцсэн төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн холбоодууд болон  суралцагчдын оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэнэ.

3.1.2.Эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Тасралтгүй суралцагч-ЭМЧ”, “Чадварлаг сувилагч ” төсөл, хөтөлбөрүүдийг  хэрэгжүүлнэ

3.1.3.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоодын хамтын ажиллагааг сайжруулна

Зорилт 3.2. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

3.2.1.Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвөлгөөг жил бүр батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана

Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо 2022-01-07 Б/01 Татах

Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо 2022-12-14 Б/138 Татах

Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо 2023-05-26 Б/62 Татах

хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ татах

төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцагчдын мэдээлэл татах

Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам татах

Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам татах

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх, журам татах

 

8.6.21.мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/- ийн нэр, өөрийн нэр, суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэргэжил, суралцах хугацаа, мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн, гэрээний хэрэгжилт

 

 

 

 

8.6.21

 

 

 

 

 

мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр

 

Жамъяндорж овогтой Доржнамсан

 

 

Одхүү овогтой

Уянга

 

8.6.21

 

 

суралцаж байгаа улс

 

 

Монгол

 

Монгол

 

8.6.21

 

сургуулийн нэр

 

УНТЭ

 

ЭМХТ

 

 

8.6.21

 

 

мэргэжил

 

 

Хүний их эмч

 

Сувилагч

 

8.6.21

 

 

суралцах хугацаа

 

03 сар

 

 

1 сар

 

8.6.21

 

 

 

 

8.6.21

мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн

 

ЭМХТ Төрийн сан

 

 

 

 

ЭМХТ Төрийн сан

 

 

 

гэрээний хэрэгжилт

 

 

2023 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрөөс эхлэн Хэвлийн хөндийн хэт авиа оношилгоо мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр суралцаж байгаа

2023 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрөөс эхлэн “эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээлэлийн ажилтан” мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралцаж байгаа

 

Бүтэц сул орон тооны мэдээлэл

Эрүүл мэндийн газар нь Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын 03 ны өдрийн 415 дугаар тушаал, 2020  оны 01 дүгээр сарын 24 ны өдрийн А/37 дугаар тушаалаар тус тус батлагдсан аймгийн эрүүл мэндийн газрын үлгэрчилсэн дүрэм, бүтэц  үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу бүтэц орон тоогоо батлуулан үйл ажиллагаа явуулдаг. 2023 онд Мэргэжлийн хяналтын газраас шилжин ирсэн 6 орон тоог “Хяналт шалгалтын хэлтэс” нэртэйгээр 1 хэлтэс болгон нэмж  батлуулан нийт 76 бүтэц орон тоотойгоор 5 хэлтэс, 1 НЭМТөвтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  Төрийн үйлчилгээний байгууллагын  цалин хөлсний ялгаатай байдлаас шалтгаалан Эрүүл мэндийн газарт мэргэшсэн хүний нөөцийн дутагдал үүссэн. 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар ТЗ-ийн албан тушаалд 9  их эмч, эмнэлгийн дээд мэргэжилтний сул орон тоо, ТҮ-ийн албан тушаалд 2 их эмчийн сул орон тоо байна. Сул орон тоог тухай бүр Төрийн албаны салбар зөвлөл болон байгууллагын цахим хуудсаар нээлттэй зарлаж байна. Ажлын байрны сул орон тооны зарыг  2023 онд 3 удаа Дархан-Уул аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөлөөр дамжуулан зарлуулж сул орон тоог нөхөх арга хэмжээ авч ажилласан.

Орон нутгийн эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгааг хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах чиглэлээр санаачлагатай ажиллаж, түрээсийн орон сууц, бусад хэлбэрээр орон сууцтай болгох үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

Эрүүл мэндийн ажилчдын цалин, нэмэгдэл хөлс, нөхөн төлбөр, тусламж дэмжлэгийг  холбогдох хууль журам, байгууллагын дотоод журмын дагуу тухай бүр шийдвэрлэж ажилласан. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.2, 29.5 дахь заалтын дагуу олон жил ажилласан эмч, мэргэжилтнүүдийг төрөөс олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмжинд  эмч мэргэжилтнийг тогтмол хамруулдаг.

Эмч мэргэжилтнүүдийн эмчлэх, сувилах, эм барих, эх барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг сунгуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилладаг. Идэвхитэй хөдөлгөөн, биеийн тамирын уралдаан тэмцээн, бэлтгэл сургуулилтыг олон хэлбэрээр зохион байгуулаж, тогтмол өдөр биеийн тамираар хичээллэх боломж нөхцөлөөр хангах, албан хаагчдыг  эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, дархлаажуулалтанд  зохион байгуулалттай  хамруулан ажиллаж байна

Эмнэлгийн мэргэжилтний ажиллан суралцах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж, орон нутгийн эмнэлгийн мэргэжилтэнг лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад дадлагажуулан сургах, лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын эмнэлгийн мэргэжилтэнг Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, нэгдсэн эмнэлэг, орон нутгийн анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад сэлгэн ажиллуулах арга хэмжээг дэмжиж ажиллана.

 

1.Япон улсын Токио хотын ахлах сургуульд 11 жил англи хэлний багшаар ажилласан туршлагатай С.Саруул багшийн зохион байгуулж буй “Англи хэлний яриа”-ны сургалтад нэгдсэн эмнэлгийн 18 эмч хамрагдсан. АЗДТГ –аас “Тасралтгүй суралцагч-эмч” төсөл хөтөлбөрийн   хүрээнд Дархан-уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх “ЭМНЭЛ ЗҮЙН СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ”-49 дэхь, удаагийн сургалтыг орон нутагтаа зохион байгуулж ажилласан. Их эмч-24, сувилагч тусгай мэргэжилтэн-16. ЭМГ-аас Нэгдсэн эмнэлэг, Өрх, Сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч нарт “Олон нийтэд түшиглэсэн нялх, бага насны хүүхдийн хооллолт”-ын сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдсан. Нийт- 14 эмч хамрагдсан

БНСУ, БНХУлсад нийт-6 эмч, сувилагч, эх баригч нар гадаадын сургалтад хамрагдсан. 

Хавдрын эрт илрүүлэг ач холбогдол, урьдчилан сэргийлэлт, Хавдартай өвчтөний СТҮ-ний төрөл авах арга хэмжээ, Хими хөнгөвчлөх эмчилгээний тусламж үйлчилгээ гэсэн 3 чиглэлээр сургалт, ЭМЯ, ЭМХТ, ЭХЭМҮТ, ХӨСТ, дээд шатний байгууллагат 34 удаа давхардсан тоогоор 156 хурал цуглаан семинарт хамрагдсан.

 

2.2023-2024оны төгсөлтийн дараах төрийн сангий сургалтад нийт төрөлжсөн мэргэжлээр 14 их эмч, тусгай мэргэжилтэн, дээшлүүлэх чиглэлээр 9 сувилагч тусгай мэргэжилтэнтэй төрийн сангийн сургалтын 3 алсан гэрээг байгуулж ЭМХөгжлийн төвд нийт 34 гэрээг хүргүүллээ. 74 мэргэжилтний шагналын асуудлыг шийдвэрлэсэн.

Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудыг ажлын байрнаас нь хөндийрүүлэхгүйгээр мэргэжил дээшлүүлэх болон төрөлжсөн мэргэшил эзэмших, эрүүл мэндийн удирдах ажилтнуудыг үе шаттайгаар бэлтгэн ур чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ

 

2023 оны хагас жилийн байдлаар нийт сургалт семинар 245 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 2354 эрүүл мэндийн ажилтан хамрагдсан байна. Үүнд: Зөвлөгөөн орон нутагт зохион байгуулсан зөвлөгөөнд -21 удаа 185 албан хаагч/ эрдэм шинжилгээний бага хурал -2 удаа/ Улсын хэмжээнд оролцсон зөвөлгөөн-15 удаа 125 эмч эрүүл мэндийн ажилчид байгууллагын шуурхай зөвөлгөөн болон 2023 оны ЭМГ-ын удирдах ажилтны чадавхийг сайжруулах сургалт 1 удаа 110 ажилтан албан хаагч нар оролцсон. бусад ажлын байрны сургалт 141 удаа 321 ажилтан албан хаагч хамрагдсан