70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрүүл мэндийн газрын Дэмжлэгт удирдлагын баг 2022 оны 04-р сарын 07,08,11-ний өдрүүдэд Нэгдсэн эмнэлэг, Өрх, Сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд I-р улирлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой эрх зүйн бичиг баримт, тусламж үйлчилгээний чанар, стандартын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх зорилготой юм.