70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ, ЗОРИЛГО

Алсын хараа
Төвийн бүсдээ оношилгоо, эмчилгээний технологиор салбартаа манлайлна.

Эрхэм зорилго
Эрүүл мэндийн салбарт чадварлаг, ёс зүйтэй удирдлага, хүний нөөцийг бүрдүүлэн, удирдан, зохион байгуулах манлайллыг дээшлүүлнэ.

Стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд

Алсын хараа, эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд дараах стратегийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж байна.

  • Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эрүүл Мэндийн Яамны Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 2020-2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Аймгийн Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн зорилго, зорилтыг хангаж ажиллах
  • Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO стандартыг бэхжүүлж, бусад Эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх
  • Орон нутгийн Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийг дэмжин оношилгоо, эмчилгээний орчин үеийн шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэн, хүн амд хүргэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, үр дүн, хүртээмжийг сайжруулж, гуравдугаар шатлал руу явах иргэдийн урсгалыг бууруулах
  • Эрүүл мэндийн газрын удирдлага, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад тогтмол хамруулах, хамт олны ёс зүй эерэг харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлэх