70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Төлбөр, хураамж үйлчилгээний хөлс Татах

Цалингийн зардлаас бусад 5 саяас дээш гүйлгээ 2022 он татах

Цалингийн зардлаас бусад 5 саяас дээш гүйлгээ 2023 он татах

2022 оны үйл ажиллагааны орлого татах

Эрүүл мэндийн салбарын 2019-2023 оны төсөв татах

Төсөв
Аудит

ЭМГ-ын 2021 оны аудитын тайлан

Санхүүгийн тайлангийн аудитын зөвлөмж, акт, албан шаардлагын биелэлт 2021 он татах

ЭМГ-ын 2022 оны аудитын тайлан татах