70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дүрэм, журам

Нэр

 

Дугаар

Батласан

Файл

Журам шинэчлэн батлах тухай (ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ)

ЭМСайдын

А/346

2022-07-01

Татах

Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг дүгнэх, хяналт тавих, гэрээг сунгах, дуусгавар болгох журам

ЭМСайдын

А/104

2022-02-22

Татах

Сувилахуйн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай

ЭМСайдын

А/319

2022-0616

Татах

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм

ЭМСайдын

А/406

2019-09-04

Татах

Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

ЭМГ-ын даргын

А/06

2021-01-19

татах

Эрүүл мэндийн газрын цахим мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдлыг хангах журам

ЭМГ-ын даргын

А/61

2023-05-09

татах

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай албан даалгавар

ЭМСайдын

01

2023-01-13

татах

Дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах тухай

ЭМСайдын

02

2023-01-19

татах

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам

ЭМСайдын

А/50

2022-01-25

татах

Албаны нууц хамгаалах нийтлэг журам

ЗГ-ын

246

2017 он

тахах

Нэмэгдэл хөлс олгох тухай

ЗГ

490

2022

татах

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл

ЗГ

491

2022

татах

Орон нутагт ажилласаны нэмэгдэл

ЗГ

489

2022

татах

Ээлжийн амралт олгох, бодох журам

ЗГ

А/191

2021

татах

ТҮЭМ-ийн цалингийн сүлжээ

ЗГ

107

2022

татах

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам

УИХ

21

2019

татах