70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги

Зорилт 3.1.Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн  бусад ажилтныг чадавхижуулахад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:

3.1.1.Салбарын эрэлт хэрэгцээ, олон улсын жишигт нийцсэн төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн холбоодууд болон  суралцагчдын оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэнэ.

3.1.2.Эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Тасралтгүй суралцагч-ЭМЧ”, “Чадварлаг сувилагч ” төсөл, хөтөлбөрүүдийг  хэрэгжүүлнэ

3.1.3.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоодын хамтын ажиллагааг сайжруулна

Зорилт 3.2. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

3.2.1.Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвөлгөөг жил бүр батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана