70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Бүтэц орон тоо

Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо 2022-01-07 Б/01 Татах

Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо 2022-12-14 Б/138 Татах