70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Төлөвлөгөө тайлан

төлөвлөгөө
тайлан

Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Татах

Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргатай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээ Татах

Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Татах

Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргатай 2023 онд хамтран ажиллах гэрээ Татах

Эрүүл мэндийн салбарын 2022-2025 оны стратеги төлөвлөгөө татах

ЭМГ-ын 2023-2026 оны стратеги төлөвлөгөө татах

Эрүүл мэндийн сайд Аймгийн засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах эрүүл мэндийн байгууллагын тайлан татах

ЭМГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан татах

ЭМГ-ын 2022 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан татах