• Хүүхэд, эх барих эмэгтэйчүүд, оношлогоо эмчилгээний технологи, эмийн бодлого, сувилахуй, чанар аюулгүй байдал,анхан шатны тусламж үйлчилгээ болон гамшиг яаралтай тусламж хариуцсан мэргэжилтнүүд ажилладаг ба 8  хүний нөөцтэй.
  • Эмнэлгийн анхдагч, хоёрдогч шатлалын тусламж үйлчилгээний бодлого, шийдвэр, стандартыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хүн амд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, чанар, аюулгүй байдлыг хангах, яаралтай тусламж ,нийгмийн ноцтой байдал хариу арга хэмжээний үед мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүргийг гүйцэтгэдэг.