Ерөнхий санхүүч, тооцооны нягтлан, хүний нөөцийн менежер, хуулийн зөвлөх, нярав, үйлчилгээний ажилчид зэрэг 22 хүний нөөцтэй.
Эдийн засаг, санхүү, мэдээллийн бодлого,хууль, тогтоомж, дүрэм заавар, стандартыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, эрүүл мэндийн байгууллагуудыг санхүүгийн удирдлагаар хангаж, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд хяналт тавих, санхүүгийн мэдээ тайланг нэгтгэж, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүргийг гүйцэтгэдэг.