• Нийгмийн эрүүл мэндийн халдварт ба халдварт бус өвчний хөтөлбөрийн зохицуулагчид, арга зүйч   зэрэг 36 хүний нөөцтэй.
  • Нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Халдварт ба халдварт бус өвчний эрсдлийг судлах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийн дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүрэгтэй.