70374303
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:00-17:00
  • Эрүүл мэндийн төр, хувийн хэвшлийн салбарт нийт 1196 хүний нөөц  ажиллаж байна.
  • Их эмч 263
  • Сувилагч 399
  • Эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн 243
  • Клиникийн профессор 15
  • Эмч нараас зөвлөх зэрэгтэй 11, тэргүүлэх зэрэгтэй 33, ахлах зэрэгтэй 53  Анагаах ухааны Магистр 26
  • Сувилагч тусгай мэргэжилтнээс тэргүүлэх зэрэгтэй 20, ахлах зэрэгтэй 145,  Магистр  14 байна