70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“Ковид-19” халдварын батлагдсан тохиолдлын нэг өвчтөнд ногдох өртөг

ХӨСҮТ-ээс Ковид-19 халдварын батлагдсан тохиолдлын зардлыг нарийнвчлан тооцохдоо батлагдсан тохиолдлын 200 гаруй өвчтөний эмчилгээний түүхийг судалж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч буй тооцоо, хүчин чадлыг бодитоор тооцоолсны үндсэн дээр гаргасан болно. Батлагдсан тохиолдлын нэг өвчтөнд 5-6 эмч, эмнэлгийн ажилтнууд үйлчилж байна. Үүнд эмч, сувилагч, лаборант, үйлчилгээ, ариутгал зэрэг орж байна. Батлагдсан тохиолдолд ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн ажилтны хувийн хамгаалах хэрэгслийг өдөрт дунджаар 2-3 удаа сольж байна.
 
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв :
 
 
 
 
“КОВИД-19”-ын батлагдсан тохиолдлын НЭГ өвчтөнд ногдох өртөг
 
1. Хөнгөн өвчлөлтэй өвчтөн
 
 
 
д/д
Зардлын зүйл анги
 Дундаж
 зардал

Дундаж ор хоног
 Бүгд
1
Цалин, урамшуулал
164,780.70
27.5
4,531,469.90
2
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл
312,591.70
 
312,591.70
3
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
487,120.00
 
487,120.00
4
SARS-CoV-2 вирүсийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ) 
750,000.00
 
750,000.00
5
Цусны ерөнхий шинжилгээ
17,900.00
 
17,900.00
6
Цусны бүлэгнэлт
16,800.00
 
16,800.00
7
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
10,400.00
 
10,400.00
8
Биохими
100,220.00
 
100,220.00
9
Дүрс оношилгоо
212,100.00
 
212,100.00
10
Бусад шинжилгээ*
38,719.00
 
38,719.00
11
Эмч, ажиллагсадын хоол
5,718.50
27.5
157,258.80
12
Өвчтөний хоол
7,360.50
27.5
202,413.80
13
Гэрэл цахилгааны зардал
1,297.00
27.5
35,666.30
14
Түлш, халаалтын зардал
1,350.30
27.5
37,132.60
15
Цэвэр бохир усны зардал
831.1
27.5
22,855.20
16
Хог хаягдлын зардал
316.5
27.5
8,704.40
17
Ариутгалын бодис
335
27.5
9,212.50
18
Тээврийн зардал
2,900.00
4
11,600.00
 
Нийт дүн
 
 
6,962,164.15
2. Дундаж өвчлөлтэй өвчтөн
 
 
 
д/д
Зардлын зүйл анги
 Дундаж зардал
Дундаж ор хоног
 Бүгд
1
Цалин, урамшуулал
      244,303.50
28
     6,840,496.70
2
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл
      393,726.40
 
        393,726.40
3
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
      624,658.50
 
        624,658.50
4
SARS-CoV-2 вирүсийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ) 
      960,000.00
 
        960,000.00
5
Цусны ерөнхий шинжилгээ
        22,000.00
 
          22,000.00
6
Цусны бүлэгнэлт
        20,800.00
 
          20,800.00
7
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
        12,400.00
 
          12,400.00
8
Биохими
      226,025.00
 
        226,025.00
9
Дүрс оношилгоо
      235,650.00
 
        235,650.00
10
Бусад шинжилгээ*
        38,719.00
 
          38,719.00
11
Эмч, ажиллагсадын хоол
          5,718.50
28
        160,118.00
12
Өвчтөний хоол
          7,360.50
28
        206,094.00
13
Гэрэл цахилгааны зардал
          1,297.00
28
          36,314.80
14
Түлш, халаалтын зардал
          1,350.30
28
          37,807.80
15
Цэвэр бохир усны зардал
             831.10
28
          23,270.80
16
Хог хаягдлын зардал
             316.50
28
            8,862.70
17
Ариутгалын бодис
             335.00
28
            9,380.00
18
Тээврийн зардал
          2,900.00
4
          11,600.00
 
Нийт дүн
 
 
     9,867,923.61
3. Хүнд өвчлөлтэй өвчтөн
 
 
 
д/д
Зардлын зүйл анги
 Дундаж зардал
Дундаж ор хоног
 Бүгд
1
Цалин, урамшуулал
      262,436.90
32.2
     8,450,468.30
2
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл
      496,966.50
 
        496,966.50
3
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
      865,350.00
 
        865,350.00
4
SARS-CoV-2 вирүсийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ) 
   1,425,000.00
 
     1,425,000.00
5
Цусны ерөнхий шинжилгээ
        30,100.00
 
          30,100.00
6
Цусны бүлэгнэлт
        27,840.00
 
          27,840.00
7
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
        16,880.00
 
          16,880.00
8
Биохими
      172,990.00
 
        172,990.00
9
Дүрс оношилгоо
      299,500.00
 
        299,500.00
10
Бусад шинжилгээ*
        38,719.00
 
        247,810.00
11
Эмч, ажиллагсадын хоол
          5,718.50
32.2
        184,135.70
12
Өвчтөний хоол
          7,360.50
32.2
        237,008.10
13
Гэрэл цахилгааны зардал
          1,297.00
32.2
          41,762.00
14
Түлш, халаалтын зардал
          1,350.30
32.2
          43,479.00
15
Цэвэр бохир усны зардал
             831.10
32.2
          26,761.40
16
Хог хаягдлын зардал
             316.50
32.2
          10,192.10
17
Ариутгалын бодис
             335.00
32.2
          10,787.00
18
Тээврийн зардал
          2,900.00
4
          11,600.00
 
Нийт дүн
 
 
   12,598,630.10